Zásady ochrany osobních údajů | SKVOT

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme Laba Czech vzdělávání s.r.o. (dále jen „společnost“, „my“, „nás“ a „naše“), vzdělávací platforma nabízející online kurzy, webináře a přednášky z různých oblastí podnikání (dále jen „služby“). Uvědomujeme si, že vám záleží na vašich zájmech v oblasti ochrany soukromí, a přistupujeme k vašim právům zodpovědně. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na vaše používání webových stránek společnosti, které jsou k dispozici na adresách https://l-a-b-a.cz, https://skvt.cz  a https://robotdreams.cz (dále jen „webové stránky“), a vysvětlují, jak zpracováváme osobní údaje získané od uživatelů webových stránek a našich zákazníků. 

Společnost vystupuje jako správce údajů podle obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „GDPR“) a českého zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, když kontroluje způsoby shromažďování údajů a určuje účely, pro které budou osobní údaje použity.

Tyto Zásady se vztahují na osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme nebo můžeme v budoucnu zpracovávat jako správce údajů, mimo jiné pokud tyto osoby používají naše webové stránky, odesílají registrační formulář, kontaktují nás s dotazy, následují hypertextový odkaz (link) na tyto Zásady, účastní se našich akcí, což je doprovázeno shromažďováním osobních údajů.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, (i) informujete společnost o zpracování vašich údajů zde uvedenými způsoby a pro zde uvedené účely nebo (ii) udělujete společnosti souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely. Z odběru našich sdělení se můžete kdykoli odhlásit nebo svůj souhlas odvolat prostřednictvím kontaktu s námi nebo stisknutím tlačítka pro odhlášení z odběru v našich e-mailech. 

Snažíme se chránit všechny osobní údaje získané od našich zákazníků a uživatelů webových stránek a dodržovat všechny místní zákony o ochraně osobních údajů v rozsahu, v jakém se na nás vztahují. Jsme zodpovědní za udržování a aktualizaci našich postupů zpracování údajů tak, aby byly v souladu se zákonnými požadavky z důvodu ochrany soukromí a bezpečnosti. K těmto zásadám byste se měli pravidelně vracet, protože je můžeme čas od času změnit. Vaše používání webových stránek a/nebo našich služeb po takových změnách se považuje za váš souhlas s těmito změnami.

Pokud nesouhlasíte se zpracováním svých osobních údajů podle Zásad ochrany osobních údajů, neposkytujte nám údaje o sobě. Podle platných právních předpisů a těchto Zásad nás můžete kdykoli požádat o vymazání svých osobních údajů.

Více informací o GDPR, včetně definic, které se zde používají, najdete zde: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 

1. Co shromažďujeme a jak získáváme osobní údaje

Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty informace o vás, které jsou nezbytné k tomu, abychom mohli odpovědět na vaši žádost, umožnit vám používat webové stránky a poskytovat naše služby, a to pouze v rozsahu výslovně stanoveném v těchto Zásadách. Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru nebo marketingových služeb, souhlasíte s tím, abychom shromažďovali vaše jméno a kontaktní údaje. Kromě toho může společnost zpracovávat další osobní údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete.

1.1. Informace, které získáme při poskytování našich služeb

Osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat za účelem poskytování našich služeb, jsou následující: 

Tyto údaje poskytujete především při registraci na naše vzdělávací akce, při účasti na nich a při komunikaci s naším týmem servisní podpory.

Upozorňujeme, že provádíme průzkumy spokojenosti zákazníků s našimi službami. Tyto průzkumy lze provádět prostřednictvím různých komunikačních kanálů (e-mail, telefonáty a aplikace WhatsApp). Komunikaci s vámi a vaše odpovědi na otázky průzkumu obvykle zaznamenáváme. Pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme vaši zpětnou vazbu zveřejnit, zejména na webových stránkách nebo v marketingových materiálech společnosti.

1.2. Informace, které můžeme získat z vašeho používání našich webových stránek

Při používání webových stránek o vás můžeme shromažďovat následující informace:

Můžeme používat „soubory cookie“, které nám pomáhají spravovat webové stránky a poskytovat vám funkce a zprávy na míru. Další informace o souborech cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie a pomocí našeho nástroje pro soubory cookie si můžete zvolit své preference.

1.3. Informace, které získáme z vašeho dotazu nebo vyplněného registračního formuláře

Když vyplníte registrační nebo kontaktní formulář a chcete získat informace o našich službách, požádáme vás o celé jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Vaše kontakty potřebujeme, abychom vám mohli poskytnout požadovanou odpověď a informace. Můžeme vás kontaktovat prostřednictvím různých komunikačních kanálů, jako je e-mail, telefon, WhatsApp, SMS, sociální média atd.

Poté, co s vámi začneme komunikovat, můžeme o vás získat a uložit další informace, včetně osobních údajů. Zejména můžeme zaznamenávat a uchovávat naši komunikaci s vámi (záznam telefonických rozhovorů nebo korespondence prostřednictvím e-mailu, aplikace WhatsApp atd.)

1.4. Zpracování informací získaných od třetích stran

Společnost může příležitostně shromažďovat vaše osobní údaje od třetích stran, zejména pokud si váš zaměstnavatel nebo profesní sdružení objedná a zaplatí naše vzdělávací služby ve vašem zájmu. Vaše údaje můžeme také shromažďovat z platformy/internetové stránky třetí strany, pokud při registraci uvedete příslušný odkaz na svůj profil (např. Facebook, LinkedIn atd.).

Můžeme také shromažďovat některé údaje o potenciálních zákaznících od třetích stran, abychom kvalifikovali poptávku po našich službách na trhu a upravili naši marketingovou strategii. Shromážděné informace nejsou určeny k identifikaci (např. věk, odvětví, skupiny zemí atd.) a není s nimi nakládáno jako s osobními údaji.

1.5. Zpracování osobních údajů o dětech

Upozorňujeme, že naše webové stránky a služby nejsou určeny osobám mladším 16 let. Za dítě považujeme uživatele/zákazníka, který je mladší 16 let, pokud jeho země nemá jinou věkovou hranici. V souladu s tím vědomě neshromažďujeme ani nezpracováváme informace o dětech. Pokud se dozvíte o případech používání webových stránek dětmi nebo o tom, že získáváme údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, neprodleně nás informujte. Poté podnikneme kroky k odstranění těchto informací.

1.6. Zpracování zvláštních kategorií údajů

Společnost neshromažďuje žádné údaje o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborech, genetické, biometrické a zdravotní údaje ani údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby (zvláštní kategorie údajů).

2. Účely a právní základ zpracování údajů

Společnost zpracovává vaše údaje výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje zpracováváme pro následující účely s tímto právním základem (údaje mohou být zpracovávány na více právních základech):

Pokud se při zpracování vašich osobních údajů opíráme o oprávněné zájmy, vyvažujeme tyto zájmy s vašimi zájmy, základními právy a svobodami v souladu s požadavky platných právních předpisů a osvědčenými postupy v oboru.

Pokud se účel zpracování některých údajů změní na protichůdný účel, musíme od vás získat dodatečný souhlas.

3. Marketingové preference

Společnost vám může poskytovat marketingové informace několika způsoby, včetně e-mailu, telefonu, textových zpráv, aplikace WhatsApp a online (při používání webových stránek).

Je nezbytné, abychom respektovali vaše marketingové preference a požadavky platných zákonů na ochranu osobních údajů. Marketingové materiály vám zasíláme s vaším výslovným souhlasem nebo pokud máme oprávněný zájem na přímém marketingu.

Přímý marketing nesmí propagovat informace v rozporu s vašimi zájmy. Čas od času můžeme například propagovat služby, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat na základě vašeho dřívějšího zájmu o ně.

Marketing můžete odmítnout, a to i v případě, že jste nám dříve poskytli svůj souhlas, a můžete také vznést námitku proti přijímání přímého marketingu.

Pokud se rozhodnete odhlásit z marketingu nebo vznést námitku proti zasílání přímého marketingu od nás, můžete najít tlačítko „odhlásit se“ v každém marketingovém e-mailu, který zasíláme, nebo kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected].   

Současně vám můžeme zasílat servisní zprávy nebo důležité informace o transakcích souvisejících s vámi požadovanými/zakoupenými službami, a to i v případě, že jste se odhlásili z odběru marketingových sdělení. Je to nezbytné mimo jiné pro účely plnění smlouvy.  

4. Bezpečnost

Společnost uplatňuje fyzická, administrativní a technická ochranná opatření na ochranu osobních údajů podle všech platných právních předpisů, včetně GDPR. Pravidelně testujeme naše bezpečnostní opatření, abychom zajistili jejich účinnost a efektivitu.

Především používáme obvyklé skenování na škodlivé programy. Náš produkt antivirové ochrany patří k nejlepším na trhu.

Společnost dodržuje zásadu minimalizace údajů. Našim zaměstnancům poskytujeme přístup pouze na základě zásady „need-to-know“ (kteří potřebují přístup k odpovídajícím údajům k plnění svých funkčních povinností). Svým zaměstnancům poskytujeme pravidelná školení o našich zásadách upravujících ochranu a zabezpečení údajů.

Při přenosu osobních údajů mimo společnost používáme VPN, šifrování a ochranu heslem.

5. Kde ukládáme osobní údaje a doba jejich uchovávání

Jakmile obdržíme vaše údaje, použijeme všechny přiměřené postupy a bezpečnostní opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě, zveřejnění nebo změně obdržených údajů.

Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uloženy v zabezpečených systémech informačních technologií vlastněných nebo provozovaných společností a v cloudových systémech v Evropě.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů, pro které jsme je shromáždili, včetně splnění případných zákonných požadavků, vedení účetnictví nebo výkaznictví a zajištění plnění smluv, které uzavíráme se zákazníky.

Při určování vhodné doby uchovávání osobních údajů bereme v úvahu kromě účelů zpracování také povahu a kategorii údajů, potenciální riziko újmy způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním údajů a příslušné požadavky platných právních předpisů.

Obecně uchováváme základní údaje o našich zákaznících po dobu pěti (5) let poté, co přestanou být našimi zákazníky (pro daňové a právní účely).

Pokud zákony země, ve které zákazník našich služeb bydlí, obsahují promlčecí lhůty, které určují dobu, ve které proti nám můžete vznést nárok nebo podat žalobu, a my proto potřebujeme odpovídající důkaz o právním vztahu s vámi, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i během této doby.

V průběhu času můžeme minimalizovat údaje, které o vás zpracováváme, nebo je dokonce anonymizovat (pro výzkumné nebo statistické účely), takže již nebudou spojeny s vaší osobou. Pokud jsou některé údaje anonymizovány, můžeme je používat prakticky po neomezenou dobu, protože již neobsahují osobní údaje.

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu se zpracováním (zejména pro marketingové účely), máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat nebo požádat o výmaz údajů či dočasné pozastavení jejich zpracování. Za tímto účelem se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected]

6. Zveřejňování a předávání osobních údajů

Osobní údaje můžeme sdílet (předávat nebo zpřístupňovat) s třetími stranami, včetně následujících případů:

Vaše osobní údaje můžeme přenášet do třetích zemí nebo na území, které mohou mít jiné zákony o ochraně osobních údajů než země vašeho bydliště. Někteří příjemci osobních údajů mohou sídlit v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, jejichž zákony nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany údajů. Vezměte prosím na vědomí, že společnost předává vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor pouze v případě, že je to nezbytné, a pro účely uvedené v těchto zásadách za předpokladu, že existuje přiměřená záruka, že vaše práva a svobody jako subjektu údajů jsou chráněny.

V takových případech zajistíme odpovídající záruky ochrany vašich údajů, které jsou v souladu s našimi právními povinnostmi a platnými zákony, včetně ustanovení článků 44–49 GDPR. Při předávání vašich údajů do třetích zemí, na které se nevztahuje „rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně“, používá společnost standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, závazná podniková pravidla a zvláštní dohody o předávání a zpracování údajů. Kromě toho budeme od všech příjemců údajů vyžadovat, aby zajistili náležitou úroveň ochrany a zabezpečení osobních údajů.

Měli byste vědět, že vaše osobní údaje nikdy neprodáváme třetím stranám.

V případě fúze, reorganizace nebo podobné podnikové události nebo prodeje společnosti nebo části majetku společnosti mohou být námi shromážděné informace, včetně osobních údajů, předány jiné společnosti/organizaci (s výhradou fúze nebo akvizice). Všechny takové přenosy údajů budou nepochybně prováděny v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a našimi povinnostmi mlčenlivosti, jak je uvedeno v těchto zásadách.

7. Obsah/odkazy poskytované třetími stranami

Na našich webových stránkách můžete najít obsah a odkazy na webové stránky a služby jiných společností. Tyto webové stránky nekontrolujeme. Každá taková třetí strana je výhradně odpovědná za dodržování zákonů, pravidel a předpisů vztahujících se na její podnikání a provoz jejích webových stránek. Tyto webové stránky a služby mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů a zásady zákaznického servisu. Doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů všech webových stránek třetích stran dříve, než některé z nich poskytnete své údaje. 

8. Práva subjektu údajů

Poskytujeme vám práva na ochranu údajů stanovená zákony Evropské unie, zejména GDPR a příslušnými vnitrostátními zákony. Máte následující práva:

Vezměte prosím na vědomí, že když nás kontaktujete, musíte projít procesem identifikace a odeslat své konkrétní požadavky, abychom mohli zpracovat vaši žádost a poskytnout odpověď na základě legitimních důvodů. Pokud vás nemůžeme identifikovat prostřednictvím zpráv nebo máme důvodné podezření o vaší totožnosti, můžeme vás požádat o předložení dokladu totožnosti. Pouze tak se můžeme vyhnout tomu, abychom vaše údaje zpřístupnili někomu, kdo se za vás může vydávat, tj. proces identifikace probíhá ve vašem zájmu. Jakékoli další informace shromážděné pro účely ověření budou použity pouze k ověření identity.

Žádosti zpracováváme co nejrychleji, ale pamatujte, že poskytnutí úplné a zákonné odpovědi je složitý proces, který může trvat až měsíc nebo i déle. Pokud budeme potřebovat více času na přípravu odpovědi, dáme vám vědět.

9. Naše kontakty

Pokud máte nějaké dotazy nebo si chcete stěžovat na tyto Zásady nebo naše používání vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Jako kontaktní osobu pro jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se ochrany a zpracování vašich údajů jsme jmenovali pracovníka pro ochranu osobních údajů (DPO) – Stanislava Kovalenka.

DPO můžete kontaktovat zasláním e-mailu na následující adresu: [email protected]